Dnes je úterý 21. 5. 2024
Svátek má Monika

Stanovy spolku

STANOVY

SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL MUZEA V NETVOŘICÍCH 

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích, z.s. (dále jen „Spolek“), který vznikl 31.5.1995 pod názvem Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích jako zájmové, nepolitické, vlastenecké, veřejně prospěšné, občanské sdružení občanů majících vztah k této oblasti a ke kulturní tradici muzea v Netvořicích.

2. Spolek sdružuje občany, kteří svojí dobrovolnou, nezištnou prací a činností ve Spolku chtějí napomoci k rozvoji a zvelebení Netvořicka, k vytváření občanské společnosti směřující k zachování a rozvoji muzea v Netvořicích.

3. Spolek je pokračovatelem spolku MĚSTSKÉHO MUZEA V NETVOŘICÍCH, SPOLKU PRO ZACHOVÁNÍ A SBÍRÁNÍ PAMÁTEK STAROŽITNOSTÍ V OKRESE NEVEKLOVSKÉM, který byl založen dne 1.10.1919 a jehož stanovy byly schváleny Zemskou správou politickou dne 15.10.1919 rozhodnutím vydaným pod číslem jednacím 8-A3794/308455 ai 1919.

4. Činnost tohoto původního Spolku byla protiprávně a bezdůvodně přerušena v období totalitního komunistického režimu v roce 1952, kdy byl tento spolek úředním rozhodnutím rozpuštěn a jeho majetek byl zestátněn a předán do správy a majetku obce Netvořice včetně budovy muzea a vázaných vkladů.

5. Spolek svým posláním a svojí činností navazuje na tradici a kulturní odkaz svého předchůdce a v jeho obecně prospěšné činnosti pokračuje. Jako nástupce hodlá
i případně usilovat o navrácení majetku, kterého byl jeho předchůdce protiprávně zbaven.

6. Spolek se též hlásí ke kulturnímu odkazu, myšlenkám a cílům dalšího, v regionu Netvořickém dříve působícího, a posléze v období komunistické totality zaniklého spolku, a to k odkazu SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL NETVOŘIC NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH založeného v roce 1904.

7. Spolek je korporací, kterou tvoří jako právnickou osobu společenství osob.

8. Spolek je založen na dobu neurčitou.

Článek II.

Název, sídlo a identifikační číslo Spolku

1. Název spolku: Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích, z.s.

2. Sídlo spolku: 257 01 Netvořice, číslo popisné 187, budova Jednoty

3. Identifikační číslo spolku: 624 68 561

Článek III.

Účel a cíl Spolku

1. Jedním z hlavních cílů Spolku je podpora rozvoje prosperity regionu netvořického. Činí tak zejména jeho popularizací a propagací, podporou občanských, podnikatelských aktivit a turistického ruchu v regionu.

2. Spolek podporuje rozvoj vzdělanosti a informovanosti občanů, jejich znalosti místních tradic, historie, pamětihodností, přírodních krás a kulturních památek. Rozvíjí kladný vztah občanů ke svému regionu a jejich pocit odpovědnosti za stav životního
i kulturního prostředí.

3. Spolek působí s cílem zachování muzea v Netvořicích a s cílem zabránění přemístění stávajících muzejních sbírek mimo Netvořice. Spolek bude vyvíjet soustavnou činnost směřující k rozvoji a obohacování muzejních sbírek, k zvelebení muzejní expozice
a k rozvoji muzejní činnosti tak, aby muzeum v Netvořicích zajímavým a atraktivním způsobem přispívalo k uchování a propagaci historických hodnot majících vztah k netvořickému regionu.

4. Spolek se angažuje ve věcech týkajících se ochrany životního prostředí, ochrany kulturních a přírodních hodnot, ve věcech týkajících se výstavby v regionu, s důrazem na estetiku a architektonickou kvalitu nových staveb.

5. Spolek při své činnosti spolupracuje zejména s zastupitelstvem městyse a úřadem městyse Netvořice, se Základní školou v Netvořicích, s Okresním muzeem v Benešově a se všemi občanskými organizacemi, které se zabývají rozvojem regionu, rozvojem vzdělanosti občanů, ochranou a rozvíjením kulturních tradic, uchováním historických, kulturních i přírodních hodnot a výchovou k zdravému vlastenectví
a humanistickému myšlení. Spolek svoji činnost výrazně zaměřuje na mravní výchovu mládeže s vzláštním důrazem na propagování hodnot občanské společnosti a vytváření vztahu mládeže k netvořickému regionu.

6. Spolek může dále vyvíjet vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku s tím, že zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů Spolku

1. Práva a povinnosti člena spolku stanoví právní předpisy a tyto stanovy.

2. Řádným členem Spolku (dále jen „člen“) může být každá fyzická osoba bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politické orientace a věku.

3. Řádnými členy Spolku jsou všichni členové původního spolku MĚSTSKÉHO MUZEA V NETVOŘICÍCH, SPOLKU PRO ZACHOVÁNÍ A SBÍRÁNÍ PAMÁTEK STAROŽITNOSTÍ V OKRESE NEVEKLOVSKÉM.

4. Řádnými členy Spolku jsou osoby, které jsou za řádného člena přijati valnou hromadou Spolku.

5. Valná hromada rozhoduje o přijetí člena na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství ve Spolku k rukám starosty Spolku.

6. Řádné členství (dále jen „členství“) ve Spolku vzniká dnem rozhodnutí valné hromady, jímž byl člen přijat. Členovi Spolku se vydává členský průkaz opatřený fotografií.

7. Členství ve spolku zaniká:

 • smrtí člena
 • vystoupením člena ze Spolku bez udání důvodu

· zánikem členství pro prodlení s úhradou členského příspěvku

 • vyloučením člena ze Spolku

8. Vystoupit může člen ze Spolku z jakýchkoliv důvodů. Jeho členství ve Spolku zaniká okamžikem, kdy svůj úmysl vystoupit oznámí písemně valné hromadě, nebo v době mezi jejími zasedáními, starostovi Spolku.

9. Členství ve Spolku automaticky zaniká, jestliže člen spolku 3 po sobě jdoucí roky nezaplatí členský příspěvek, pokud Valna hromada spolková nerozhodne jinak.

10. Vyloučit člena ze Spolku může pouze valná hromada.

11. Důvodem pro vyloučení člena musí být závažné porušení členských povinností vyplývajících ze stanov Spolku, nebo ze závazných rozhodnutí orgánů Spolku, nebo závažné porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, mající vztah k činnosti Spolku, nebo jiné zavrženíhodné jednání člena Spolku, které je v rozporu s posláním a účelem Spolku, nebo narušuje vztahy mezi členy Spolku nebo hrubým spůsobem poškozuje oprávněné zájmy Spolku.

12. Členství zaniká okamžikem, kdy valná hromada takto rozhodla. Důvody takového rozhodnutí valné hromady musí být uvedeny v zápise z valné hromady, jehož opis musí být bez zbytečného odkladu doručen vyloučenému členovi Spolku. Valná hromada rozhoduje o vyloučení člena ze spolku nadpoloviční většinou přítomných členů.

13. V souvislosti se zánikem členství ve Spolku nevznikají členovi vůči Spolku žádné majetkové nároky.

14. Všichni členové Spolku mají stejná práva podílet se na činnosti Spolku, používat výhod z členství ve Spolku vyplývajících a užívat majetek Spolku náležící, a to v souladu se stanovami Spolku a rozhodnutími orgánů Spolku.

15. Všichni členové Spolku mají právo zúčastnit se rozhodování o záležitostech Spolku a členové starší 18 let mají právo volit funkcionáře Spolku, jakož i být zvoleni do všech orgánů Spolku. Toto právo vykonávají svojí účastí a hlasováním na Valných hromadách Spolku. Hlas každého člena při rozhodování na valné hromadě má stejnou hodnotu.

16. Všichni členové jsou povinni dbát dodržování stanov Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku, ve Spolku platících organizačních pravidel, a dále zákonů a jiných právních předpisů.

17. Každý člen je povinen řádně platit členské příspěvky stanovené platným a účinným rozhodnutím valné hromady. Člen je povinen nahlásit změnu svého bydliště a novou adresu pro zasílání pozvánek na valnou hromadu.

18. Členové jsou též povinni vyvarovat se jakékoliv činnosti, která by poškozovala zájmy Spolku.

19. Člen spolku mladší 18 let je osvobozen od placení členských příspěvků, nemá hlasovací právo a nemůže být volen do orgánů Spolku. Člen Spolku nad 75 let je osvobozen od placení členských příspěvků pokud VH nerozhodne jinak.

Článek V.

Čestné členství ve Spolku

1. Vedle řádných členů Spolku mohou být za členy jmenováni valnou hromadou čestní členové Spolku.

2. Čestným členem spolku může být Valnou hromadou jmenován člověk, který se významným způsobem zasloužil o prospěch Spolku, nebo o rozvoj Netvořického regionu, nebo se významným způsobem zasloužil o Netvořické muzeum, nebo jinak významně přispěl k veřejnému prospěchu.

3. K jmenování osoby čestným členem Spolku je třeba její souhlas. Čestné členství je doživotní. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Nevyplývá-li ze stanov Spolku něco jiného, vztahují se na práva a povinnosti čestných členů přiměřeně ustanovení stanov upravující práva a povinnost členů, včetně práva hlasovat a být volen do orgánů Spolku na Valné hromadě.

4. Čestnému členu Spolku se vydává pamětní členský průkaz osvědčující jeho čestné členství.

Článek VI.

Orgány a organizační struktura spolku

1. Orgány spolku jsou:

 • valná hromada
 • starosta
 • hospodář
 • výbor
 • kronikář

Článek VII.

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných členů spolku. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých záležitostech Spolku.

2. Člen se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný člen“).

3. Valná hromada se koná nejméně jednou za 1 kalendářní rok, zpravidla v sídle spolku. Valnou hromadu svolává a řídí starosta. Valná hromada je svolávána obvykle po skončení kalendářního roku, tak aby mohla být předložena řádná zpráva o činnosti spolku a finanční zpráva za celý kalendářní rok.

4. Starosta Spolku je povinen svolat mimořádné zasedání valné hromady Spolku, požádá-li písemně o její svolání alespoň deset členů Spolku.

5. Pokud tak starosta neučiní ve lhůtě jednoho měsíce od doby, kdy mu byla doručena žádost o svolání Valné hromady, může tuto svolat kterýkoliv člen Spolku alespoň 10 kalendářních dní před termínem mimořádné Valné hromady, a to doporučenými dopisy adresovanými členům Spolku na jejich naposledy známou adresu s uvedením data, místa a důvodu svolání mimořádné valné hromady.

6. Mimořádná valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičního počtu členů spolku. Mimořádná valná hromada má stejné pravomoci jako řádná valná hromada; pouze stanovy Spolku lze měnit jen na řádné valné hromadě, jejíž datum konání určuje předchozí řádná valná hromada.

7. Řádná valná hromada Spolku se svolává veřejným oznámením na vývěsce Spolku, zveřejněním na webových stránkách spolku a dopisy adresovanými všem členům Spolku na jejich poslední známou adresu a to nejméně 10 kalendářních před datem konání Valné hromady

8. Oznámení o svolání Valné hromady musí obsahovat předpokládaný program jejího jednání. To nebrání tomu, aby předmětem jednání a rozhodování Valné hromady byly i věci předem neoznámené.

9. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Nesejde-li se dostatečný počet členů, zahajuje se valná hromada o půl hodiny později a je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů.

10. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů členů přítomných na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty Spolku.

11. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:

· přijímání člena, jmenování čestného člena, vyloučení člena a prominutí opožděné úhrady členského příspěvku v případě zániku členství

 • vzetí na vědomí vystoupení člena
 • kontrola hospodářské a jiné činnost Spolku
 • rozhodování o hospodaření s majetkem Spolku

· rozhodování o prodeji a nákupu majetku spolku v hodnotě 50.000 Kč a vyšší

· volba a odvolání orgánů a funkcionářů Spolku a kontrola jejich činnosti

 • rozhodnutí o změně stanov Spolku

· schvalování organizačních pravidel Spolku a dalších vnitřních předpisů sloužících k organizaci činnosti Spolku

· určení výše členského příspěvku členů a jeho splatnosti

Článek VIII.

Starosta Spolku

1. Starosta je volen valnou hromadou na dobu neurčitou. Valnou hromadou je též odvolán.

2. Veškerou činnost vykonává s náležitou péčí, odborností a odpovědností a to v zájmu Spolku.

3. Ve své činnosti je podřízen valné hromadě a Výboru spolku; tyto orgány mohou kterékoliv jeho rozhodnutí zrušit, změnit či nahradit jiným.

4. Starostovi spolku přísluší zejména:

· řídit činnost Spolku v době mezi zasedáními valné hromady

· odpovídat za řádný chod Spolku, odpovídat za řádné hospodaření s majetkem Spolku, za vedení předepsaného účetnictví a předepsaných evidencí, za dodržování předpisů na ochranu bezpečnosti osob a majetku

· svolávat a řídit zasedání valné hromady a výboru Spolku

· zastupovat Spolek navenek, činit jménem Spolku právní úkony
a podepisovat jménem Spolku právní listiny a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí svůj podpis.

· přijímat, propouštět a řídit zaměstnance Spolku a dohlížet na činnost ostatních orgánů a funkcionářů Spolku

· přijímat přihlášky zájemců o členství ve Spolku a předkládat je valné hromadě k rozhodnutí o přijetí za člena Spolku

Článek IX.

Hospodář spolku

1. Hospodář je volen valnou hromadou na dobu neurčitou. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí starosty Spolku. Valnou hromadou je též odvoláván.

2. Hospodář je ve své činnosti podřízen valné hromadě a starostovi Spolku a kontrolní pravomoci výboru Spolku.

3. Hospodář:

 • vybírá členské příspěvky

· vede účetnictví Spolku a evidenci o majetku a hospodaření Spolku

· disponuje finančními prostředky Spolku, uloženými na účtech u peněžních ústavů nebo jinde

· sestavuje účetní uzávěrku za finanční rok a předkládá ji valné hromadě ke schválení

 • předkládá daňové přiznání Finančnímu úřadu

· vedením účetní agendy může být pověřen i externí účetní (nečlen spolku), hospodář ovšem vždy vede pokladnu spolku a nese odpovědnost za účetnictví Spolku

Článek X.

Výbor Spolku

1. Výbor je tvořen minimálně pěti členy (starosta, místostarosta, hospodář, jednatel, správce majetku spolku).

2. Členové výboru Spolku jsou voleni valnou hromadou na období mezi valnými hromadami. Valnou hromadou mohou být též odvoláni. Délku volebního období výboru určuje valná hromada. Volební období může být nejdéle 3-leté. Volba členů výboru je tajná nebo probíhá aklamací dle rozhodnutí valné hromady před volbou členů výboru.

3. Člen výboru musí své zvolení na valné hromadě oficiálně přijmout prohlášením, že funkci ve výboru přijímá. O každém členovi výboru se hlasuje zvlášť. Zápis o hlasování musí být vždy písemný a musí být ověřen podpisy nově zvolené revizní komise.

4. Výbor Spolku je výkonným, poradním a kontrolním orgánem. Výbor Spolku organizuje a řídí činnost Spolku. Je poradním orgánem starosty při rozhodování
o činnosti Spolku.

5. Výbor má přístup k veškerým písemnostem Spolku, k účetnictví Spolku
a ke všem informacím souvisejícím s činností Spolku.

6. Výbor je oprávněn požadovat od starosty Spolku i od ostatních pracovníků
a funkcionářů Spolku informace a vysvětlení týkající se činnosti spolku.

7. Výbor Spolku zasedá dle potřeby. Svolává jej starosta.

8. Výbor Spolku je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných.

9. Je-li starosta Spolku dlouhodobě nezpůsobilým vykonávat svoje pravomoci (např. z důvodu dlouhodobého onemocnění, z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině apod.) zastupuje jej po tuto dobu místostarosta Spolku. V tomto případě vykonává místostarosta pravomoci starosty na základě písemného pověření výboru.

10. Výbor Spolku odpovídá za svoji činnosti valné hromadě. Výbor spolku pořizuje písemný zápis z jednání výboru spolku s uvedením účasti a programu jednání výboru.

11. Výbor spolku odpovídá za aktuálnost a pravdivost informací uvedených na webových stránkách www.netvorice.eu a dalších internetových presentacích Spolku.

Článek XI.

Kronikář Spolku

Kronikář je volen valnou hromadou Spolku. Vede kroniku o činnosti Spolku a o událostech k činnosti Spolku se vztahujícím. Kronikářem může být zvolena osoba odlišná od členů výboru Spolku.

Článek XII.

Správce majetku Spolku

1. Správce majetku je volen valnou hromadou Spolku a je členem výboru Spolku. Správce majetku eviduje, ošetřuje a spravuje movitý a nemovitý majetek Spolku.

Článek XIII.

Jednatel Spolku

1. Jednatel je volen valnou hromadou Spolku. Náplň práce jednatele určí výbor Spolku na svém prvním zasedání. Obvykle vede knihu doručené a odeslané pošty, provádí zápisy výboru a valné hromady a vede další administrativní agendu Spolku.

Článek XIV.

Revizní komise

1. Je volena valnou hromadou na dobu maximálně 3 let. Má minimálně 3 členy nebo jiný lichý počet členů. Její volba probíhá vždy před volbou výboru Spolku na valné hromadě. Revizní komise ověřuje volební výsledek voleb do výboru Spolku. Revizní komise minimálně 1 x ročně a vždy před každou valnou hromadou zkontroluje hospodaření Spolku na základě předložené dokumentace hospodáře Spolku. Členové revizní komise jsou zváni na všechna zasedání výboru Spolku. Členové revizní komise mohou kdykoli v období mezi valnými hromadami zkontrolovat hospodaření Spolku.

Článek XV.

Zásady hospodaření a majetek spolku

1. Majetkem spolku je veškerý majetek, který spolek do svého vlastnictví od svého založení získá.

2. Zdrojem finančních prostředků jsou zejména příjmy spolku získané z příspěvků členů, z vlastní hospodářské činnosti, z dotací, darů a z dalších aktivit spolku.

3. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládání s majetkem, resp. s celým majetkem, musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.

4. O hospodaření s majetkem vede hospodář předepsanou účetní evidenci.

5. Spolek je povinen vést daňovou a účetnictví evidenci v souladu s obecně závaznými předpisy.

6. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se spolek nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním roce.

Článek XVI.

Zánik a zrušení spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným sloučením nebo splynutím s jiným spolkem.

2. Spolek může být zrušen:

a) rozhodnutím řádné valné hromady o zrušení spolku s likvidací

b) rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací

3. Při zrušení s likvidací provede majetkové vypořádání jmenovaný likvidátor. Majetek spolku bude použit k úhradě jeho závazků. Případný likvidační zůstatek bude rozdělen rovným dílem mezi členy spolku nebo bude nabídnut jinému spolku s účelem obdobným. O použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.

Článek XVII.

Statutární projev Spolku, podepisování důležitých dokumentů

1. Veškeré důležité písemné dokumenty Spolku ze kterých vyplývá nějaký závazek pro Spolek podepisuje starosta Spolku statutárním podpisem a to tak, že k tištěnému nebo psanému názvu Spolku připojí svůj vlastnoruční podpis

2. Všechny účetní dokumenty a veškeré nákladové položky podepisuje Hospodář Spolku společně se Starostou spolku.

3. Daňové přiznání Spolku podepisuje Starosta Spolku nebo Místostarosta Spolku společně s Hospodářem Spolku

4. V případě koupě nebo prodeje nemovitosti podepisují kupní nebo prodejní smlouvu současně Hospodář Spolku, místostarosta Spolku a starosta Spolku. Nákup a prodej nemovitostí schvaluje výhradně Valná hromada Spolku viz. Článek VII. Valná hromada těchto stanov

5. Členskou legitimaci podepisuje Starosta nebo místostarosta Spolku

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a přiměřeně ustanovení souvisejících předpisů.

2. Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku a jsou přístupné k nahlédnutí všem jeho členům.

3. Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou spolku dne ……………………

 

Soubory ke stažení:

Aktuální stanovy spolku - (.pdf - 274 kB)
Historické stanovy spolku - (.pdf - 980 kB)
Stanovy spolku z r. 1995 - (.pdf - 322 kB)
Osvědčení o DIČ - (.pdf - 115 kB)
Žádost o přidělení IČ - (.pdf - 221 kB)

 

Copyright © 2007 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích, všechna práva vyhrazena Vyrobilo studio FUMI