Dnes je středa 22. 5. 2024
Svátek má Emil

Kontakty, přihláška, členové

Spolek rodáků vyzývá všechny absolventy ZŠ Netvořice k poskytntí fotokopií třídních fotografií (nejlépe e-mailem stiburek.j@eltsen.cz nebo zapůjčené fotografie obratem po ofocení vrátíme).

Spolek rodáků upozorňuje všechny absolventy ZŠ Netvořice s přístupem na internet na zajímavý projekt, kterého se stojí za to zúčastnit najdete jej na adrese www.spoluzaci.cz

www.zsnetvorice.cz

ZŠ Netvořice

OTEVŘENÍ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V NETVOŘICÍCH DNE 10. LISTOPADU 1946

Proslov místopředsedy Spolku rodáků z Netvořic a okolí v Praze
Jindřicha Doležala

Vážení hosté, milí krajané!

Spolek rodáků z Netvořic a okolí v Praze s radostí vítá otevření měšťanské školy v Netvořicích a v tento den, na nejvýše radostný, vzpomíná dlouhých minulých časů, kdy se rodily první myšlenky, toužící po splnění tohoto ideálu.

Letos v září bylo tomu 36 roků, kdy na táboru lidu zde na náměstí poprvé universitní profesor Dr. František Drtina rozvinul myšlénku obvodových škol měšťanských. Byla to v pravdě revoluční myšlénka pomyslíme-li, že tehdy před 36 roky měšťanské školy byly jenom ve větších městech. V bývalém benešovském hejtmanství jenom Benešov a Vlašim měly tyto školy.

Řeč prof. Drtiny zanítila tehdy mysle všech těch, kdo si přáli širšího vzdělání mládeže, aby tím byl zbudován základ pro hospodářské zvelebení okresu. Neveklovští studenti, hromadně tehdy v Netvořicích přítomní, pozvali Dra. Drtinu do Neveklova, kde o několik neděl později svůj návrh o obvodových školách znovu propagoval. Jeho řeč pak byla vydána tiskem a stala se oporou všem těm, kdo v kulturním poslání oceňovali také práci pro povznesení hospodářské.

Spolek rodáků vzpomíná dnes manifestačního tábora v r. 1910 také proto, že byl autorem tohoto táboru a že založení měšťanské školy v Netvořicích měl od té doby stále na mysli a při každé vhodné příležitosti znovu a znovu ji stále při životě udržoval. A potvrzuji, že nejen zde, ale i v okolí myšlénka měšťanské školy byla stále živá a že spěla, ač někdy pomalu, ke konečnému provedení. Náš rodácký spolek v Praze byl ve stálém pozoru, aby využil každé vhodné příležitosti a mohl teoretické snažení nahraditi činem rázným.

A stalo se tak bohužel v době, kdy již těžké mraky se klenuly nad Československou republikou. Po informaci na ministerstvu školství a zemské školní radě jsme upozornili obec, aby urychleně požádala o povolení měšťanské školy. A dík tehdejšímu tajemníkovi, panu učiteli Rybovi, byly urychleně zvládnuty všechny ony formality, veliké a obtížné, a konečně 6.září 1940 zemská školní rada v Praze vyřkla ono spásné slovo, že měšťanská škola v Netvořicích je v zásadě povolena. To bylo již v době, kdy německá hydra roztáhla svoje chapadla a zahájila rdousení českého národa. A školy byly pro ní soustem nejchutnějším. Školu jsme měli povolenu, ale její otevření Němci zakázali. A nebylo jí ani třeba, protože Vás Němci odtud vyhnali. A když jste se v létě loňského roku pomalu do svých zničených domovů vraceli, spolek rodáků hned již v září 1945 sondoval půdu na zemské školní radě, co bude s naší měšťanskou školou. Bylo nám sděleno, že její otevření bude posuzováno blahovolně. Tuto příjemnou zprávu jsme ihned písemně oznámili místnímu národnímu výboru, aby příznivé situace ihned využil. A dnes, kdy dlouholetý sen se stal skutkem, tak jako vy, i my v Praze máme radost a těšíme se, že měšťanská škola bude žulovým pilířem nejen našeho městečka, ale i celého jeho okolí.

Situace Netvořic v ohledu hospodářském není beznadějná. Leží na výhodném místě mezi Sázavou a Vltavou. Přes Sázavu vedou dva mosty – Kamenný Přívoz a Týnec – a přes Vltavu zatím most jeden – ve Štěchovicích. Ale přibude v krátké době ještě most ve Svatojánských Proudech. Právě dnes, v tuto dobu, manifestuje obyvatelstvo středního Povltaví ve Slapech, aby stavba vysoké slapské přehrady byla ve dvouletce zahájena. Dnes ve Slapech také žádáme, aby silnice byla konečně vybudována jako hospodářská a obchodní tepna.

Vytěžit co největších výhod z těchto komunikačních příležitostí je vděčným úkolem pro všechno obyvatelstvo. A měšťanská škola, která zvýší vzdělání naší mladé generace a její učitelský sbor budou zdrojem, jenž probudí dřímající sílu a chuť k velkým úkolům.

Přijměte, vážení přátelé, projev upřímného přání Spolku rodáků z Netvořic a okolí v Praze, aby měšťanská škola se stala šťastnou etapou na cestě dalšího rozvoje Netvořic a celé jejich oblasti.

A.S.

Spolek rodáků v Praze je si vědom, že při zahájení vyučování bude učitelskému sboru překonávati četné obtíže v nedostatku vyučovacích pomůcek. Proto ve výborové schůzi, konané dne 4.XI.1946 se usnesl přispěti na zakoupení nejnutnějších těchto potřeb částkou 10.000,-- Kč a věnovati k témuž účelu výnos letošní vánoční sbírky. Peníze budou vyplaceny správě měšťanské školy prostřednictvím zdejší Kampeličky. Spolek rodáků má na mysli zejména inventární předměty pro učitelskou a žákovskou knihovnu a vůbec předměty trvalejší hodnoty. Je jeho přáním, aby správa školy po vyčerpání příspěvku podala mu zprávu, co a zač bylo pořízeno.

Ke konci svého projevu omlouvám nepřítomnost starosty spolku p. ředitele Aloise Stáry, který by byl velmi rád se zúčastnil této slavnosti. Manifestační schůzi ve Slapech však připravoval již od září a nemohl ji vzhledem k přislíbené účasti význačných činitelů veřejné správy odvolati.

Dále mám omluviti profesora Stanislava Staňka, býv. zdejšího čsl. faráře, který pro poměrně opožděné zaslání pozvánky nemohl za sebe získati náhradu pro výkon svého duchovního poslání.

Zdravím toto slavnostní a významné shromáždění i jménem všech ostatních krajanů, kteří z jakýchkoli jiných důvodů a příčin nemohli se dnes mezi vás dostaviti.

 J.D.

Copyright © 2007 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích, všechna práva vyhrazena Vyrobilo studio FUMI